Покана за партньорство до Кмета на Община Бургас


ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

С решение №1 от 08.02.2012г. на Бургаски окръжен съд, Фирмено отделение е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ “SOS-ПТП”, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ №28, рег. по ф.д. №12/2012г при БОС, с ИД по БУЛСТАТ 176243600, представлявано от членовете на управителния съвет.

Отнасяйки се със загриженост към големия брой на загинали и пострадали  при пътно-транспортни произшествия/ПТП/ в страната, както и към факта, че броят им за Бургаска област през периода 2011г е нараснал с над 10%, осъзнавайки необходимостта от превенция на ПТП и разбирайки нуждата от помощ на пострадалите при ПТП, създадохме Сдружение “SOS-ПТП“ с основни цели подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България посредством организиране и провеждане на граждански инициативи, кампании и семинари, обучение на деца, ученици и възрасни хора, повишаване дисциплината на водачите на МПС, взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински институции, физически и юридически лица и помощ на пострадали при ПТП посредством осигуряване на финансова, юридическа, медицинска и психологическа подкрепа.

В Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на Република България за периода 2011-2020г приета с Решение №946/22.12.2011г на Министерски съвет ясно е очертана ролята на институциите за решаване проблемите на безопасността на движението.  В тази насока всяка една институция на централно, регионално, местно, отраслово и друго ниво следва да изпълнява своя собствена политика за постигане целите на стратегията за намаляване на жертвите при ПТП чрез реализацията на конкретни планове и програми за действие.
Неправителствените организации каквато е Сдружение “SOS-ПТП“ са катализатор и основен проводник между институциите и обществеността. Те имат решаваща роля в изграждането на стабилна държавно-обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти, програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата.
Именно в тази връзка отправяме поканата си за партньорство към Вас, което ще се изразява в организиране и провеждане на съвместни инициативи и кампании, разработване на мерки и стратегии за подобряване на безопасността на движение по пътищата на Община Бургас.
За краткото време от създаването на Сдружение “SOS-ПТП“ ние успяхме да пуснем в действие национален номер 0700 112 14 за безплатни консултации на пострадали при ПТП, разработваме информационен сайт www.sos-ptp.com, който ще стане факт през м.март т.г., съдействали сме на десетки пострадали при ПТП от цялата страна да защитят правата си пред органите на МВР, Прокуратурата и Застраховател. Като в момента организираме първите си две кампании „Пострадалите при ПТП имат права“ и „Спри! Пешеходецът има предимство.“. Първата от тях ще стартира на 03.03.2012г на традиционното вече за гр. Бургас рали за жени организирано от Автомобилен спортен клуб “ЕЛЕНА ТИЙМ”, в лицето на фамилия Апостолови и Сдружение “SOS-ПТП“.

Надяваме се да приемете поканата ни за партньорство и съвместните ни усилия да направят пътищата на Община Бургас по-сигурни и по-безопасни.

Адрес за кореспонденция със Сдружение “SOS-ПТП“:

Гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ 28
Лице за  контакт: Кристиян Киров – председател
Телефони за връзка: 056 86 21 64
                                    0888 053 530
                                    0879 053 531

Други: www.sos-ptp.com
            k.kirov@sos-ptp.com

27.02.2012г                                                               С Уважение,
Гр. Бургас                                                                 Председател  на Сдружение “SOS-ПТП“
                                                                                  ………………………………………………………………
                                                                                     /Кристиян Киров/

Публикувана на: 23/04/2012
like us