Идеята


С решение №1 от 08.02.2012г. на Бургаски окръжен съд, Фирмено отделение е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ “SOS-ПТП”, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ №28, рег. по ф.д. №12/2012г при БОС, с ИД по БУЛСТАТ 176243600, представлявано от членовете на управителния съвет.

Отнасяйки се със загриженост към големия брой на загинали и пострадали  при пътно-транспортни произшествия/ПТП/ в страната, осъзнавайки необходимостта от превенция на ПТП и разбирайки нуждата от помощ на пострадалите при ПТП, създадохме Сдружение “SOS-ПТП“ с основни цели подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България, посредством организиране и провеждане на граждански инициативи, кампании и семинари, обучение на деца, ученици и възрасни хора, взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински институции, физически и юридически лица и помощ на пострадали при катастрофа посредством осигуряване на финансова, юридическа, медицинска и психологическа подкрепа.

В Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020г приета с Решение №946/22.12.2011г на Министерски съвет ясно е очертана ролята на институциите за решаване проблемите на безопасността на движението.  В тази насока всяка една институция на централно, регионално, местно, отраслово и друго ниво следва да изпълнява своя собствена политика за постигане целите на стратегията за намаляване на жертвите при ПТП чрез реализацията на конкретни планове и програми за действие.

Неправителствените организации каквато е Сдружение “SOS-ПТП“ са катализатор и основен проводник между институциите и обществеността. Те имат решаваща роля в изграждането на стабилна държавно-обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти, програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата.

like us