Цели


Съгласно действащия Устав на Сдружение “SOS-ПТП“ нашите основни цели са както следва:

-   Запазване живота, здравето и имуществото на български и чуждестранни граждани

-   Организиране и участие в инициативи за превенция на пътно-транспортните произшествия /ПТП/ с оглед значително намаляване на техния годишен брой

-    Оказване на съдействие и осъществяване на взаимодействие с компетентните органи на държавната администрация, органи на местното самоуправление, застрахователи и други неправителствени организации с оглед повишаване на безопасността на движение по пътищата и намаляване и предотвратяване на ПТП

-    Иницииране на предложения за дискусия и изготвяне на становища пред законодателните органи за актуализиране и промени на законодателството, свързано с движението по пътищата, застраховането както и на подзаконови нормативни актове в тази област

-     Изготвяне на предложения до застрахователи за унифициране на процедури и документи по сключване на застрахователни договори, регистриране на застрахователни събития, ликвидация на щети и изплащане на обезщетения

-     Информиране и обучение на деца, ученици и други граждани за предотвратяване на ПТП и намаляване на вредоносните последици вследствие на такива, както и на други застрахователни събития

-    Анализ на практиката на застрахователни дружества и компании във връзка с изпълнение на задълженията им по застрахователни договори, с оглед недопускане и предотвратяване на нарушаването на правата на застрахованите лица и пострадалите при ПТП лица

-    Анализ на съдебната практиката по дела, в които застрахователно дружество или компания е отказало доброволно изплащане на обезщетение на пострадало лице

-   Публично огласяване на допуснати нарушения в практиката на застрахователни дружества и компании при изплащане на застрахователни обезщетения

-   Повишаване на правната и застрахователна култура на гражданите посредством информиране и разясняване на техните права и задължения във връзка със застрахователни договори и при настъпване на ПТП или друго застрахователно събитие

-    Съдействие и защита на законните права на граждани пострадали при ПТП или друго застрахователно събитие пред правораздавателните органи, пред държавни и общински органи, пред застрахователни дружества и компании и пред други граждански организации

-    Юридически консултации на пострадали при ПТП или друго застрахователно събитие граждани

-    Съдействие за получаване на обезщетение от застрахователни дружества и компании при настъпване на застрахователно събитие

-      Взаимодействие с международни организации със сходна цел и дейност

-      Постигане на стандартите на Европейския съюз в тази област

-      Активно взаимодействие с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП.

like us