Вашите права

Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие /ПТП/?

 • Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда
 • Близките на загинало в ПТП лице
 
По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател?
 • „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
 • „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз
 
Кой има право на обезщетение?
 • Ако сте пострадал в катастрофа пътник….
 • Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец….
 • Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа…
 • Ако ваш роднина е загинал в ПТП….
Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/ . Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка ГО.
Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или „Злополука“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд.
Когато виновното лице е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
Обезщетението, което ще получи пострадалото лице е ПАРИЧНА СУМА.
Какви вреди покрива застраховката „Гражданска отговорност“
 • Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;
 • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание
 •  Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП
 • Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.
 Давностният срок, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател е:
 • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“
 • 3 години по застраховка „Злополука“
* срокът тече от датата на настъпване на ПТП
Какво се случва когато при ПТП е причинена средна и/или тежка телесна повреда или е настъпила смърт?
Първа фаза. Наказателно производство /НП/
НП се води от разследващ полицай в структурата на МВР под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура за срок от 2 месеца. Срокът му може да бъде продължен от Прокурора до два пъти по два месеца или общо срокът за приключване на работата по едно наказателно производство може да бъде до 6 месеца. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор. В правомощията на прокурора е:
 
 • да се произнесе с Постановление за прекратяване
 • да внесе обвинителния акт в съда
 • да изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за решаване на делото със споразумение
 • когато извършителят е неизвестен се произнася с Постановление за спиране и изпраща делото на органите на МВР за извършване на действия по издирване на извършителя
 
Втора фаза. Съдебно производство – делото се внася в съда от Прокурора с обвинителния акт и се гледа на три инстанции.
Трета фаза. Завеждане на искане за претенция пред Застраховател /Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/ – срокът за произнасяне е 15дни, но не повече от 3 месеца.
Какво можете да направите ако сте пострадал в ПТП през последните 5 години?
 Само ТРИ стъпки:
 
 1. Да се свържете с нас по телефона или друг начин
 2. Да се срещнете с наш представител на удобно за вас място и време, за да получите безплатна консултация и да ви  свържем с подходящ адвокат
 3. Да посочите банкова сметка, в която желаете да получите вашето обезщетение
 Какво ще направим ние за вас:
 • Ще ви дадем най-правилния съвет по телефон, имейл или друг начин за комуникация
 • Ще дойдем в удобно за вас време на удобно за вас място за БЕЗПЛАТНА консултация и разясняване на правата ви на пострадал
 • Ще ви предложим най-подходящия според спецификата на вашия случай адвокат, който да защити интересите ви, без да харчите пари за това
 • Ще ви съдействаме за защита във всички фази на производството /досъдебна и съдебна/, за да може виновният водач да получи заслужено наказание
 • Ще ви съдействаме за завеждане на претенция пред застраховател / Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/ и за получаване на справедливо обезщетение
 • Ще ви съдействаме за финансова, медицинска, психологическа или друг вид помощ, от която се нуждаете
 • Ще ви държим информирани за хода на събитията по вашия случай

like us