Закони


КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни
сигнали

НАРЕДБА № IЗ-41 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2020 г.


like us