Пътища


Зона 30

Зони за успокоено движение, където предимството е изключителна привилегия на пешеходците и велосипедистите

ЗОНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЕ 30КМ/ЧАС

1.Какво представлява зона 30км/час?

Една ефективна мярка за намаляване на пътнотранспортните произшествия с тежки последици в населените места е изграждането на зони с ограничение на скоростта на движение до 30км/час. Тези зони съществено се различават от останалите пътища в населените места:

- в зоните се влиза и излиза през ясно означен вход като врата;

- в зоната важи общото ограничение от 30км/час;

- пътищата и прилежащите територии в зоната се проектират по такъв начин, че съдействат за снижение на скоростта;

- в зоната се отделя значителна територия за пешеходци и велосипедисти;

- в зоната не се поставят пътни знаци за предимство – предимството за преминаване се определя по правилото на десния;

- използват се различен тип пътни покрития, за да се открояват местата за движение на различните участници в движението.

2. Кога започва да се въвежда “зоната” като инфраструктурно решение?

В момента тази зона е въведена в населените места на по-голямата част от страните на Европейския съюз. В Германия се въвежда през 1980г., в Швейцария през 1989г, във Франция 1990г., във Великобритания 1992г., в Италия 1996г. и т.н.

В Германия има изградени над 17 000 зони „30км/час”.

В Холандия са обхванати над 30 000км. от уличната мрежа в населените места, което представлява повече от половината от уличната мрежа с потенциал да се преустрои.

В публикация от 17 декември тази година министър Пол Кларк съобщава за намерението на Правителството на Великобритания да подкрепи местните структури (общини) за въвеждане на “зони 30км/час”в жилищните зони, а също така и на други места, където пешеходното и велосипедно движение е интензивно като училища, магазини и паркове, като изтъква, че в гр. Портсмут, Общинският съвет е въвел “зона 30км/час” на 410км от уличната мрежа, което представлява 94% от цялата дължина. Също така отбелязва, че Великобритания е постигнала намаление на убитите с 40% спрямо 1990г. и че има едни от най-безопасните пътища в света, но все още много пешеходци и велосипедисти, включително и деца загиват близо до техните домове и училища.

Във всички литературни източници се твърди, че “зоната 30км/час” е едно ефективно и ниско струващо мероприятие.

3. Какъв е ефектът от въвеждането на “зона 30км/час”?

- намалява броя на загиналите и тежко ранените от ПТП;

След въвеждане на “зони 30”, вместо разрешените до тогава 50км/час, в Холандия е постигнато намаляване на средния брой на нараняванията с приблизително 25%.

- намаляване на шума;

- намаляване на вредните емисии;

- по-бързо и по-безопасно придвижване на уязвимите участници в движението;

- качеството на живот също се подобрява с оглед на намаленото ниво на шума, улесненото пресичане на улиците и намаления обем на вредните емисии;

- на първата световна министерска конференция по проблемите на безопасността на движението в Москва, редица лектори съобщиха за ефекта от въвеждането на “зона 30” и необходимостта от разширяване на нейното приложение;

- в проекта за Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Европа за периода 2011-2020г. на Европейския съюз “зона 30” е записана като стратегическо мероприятие.

4. В нашата страна тази ефективна мярка „3она 30” не се прилага поради липса на нормативна уредба и съответни стандарти за изграждането ù. В този смисъл в проекта за насоки за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата бе записана отделна точка за “зона 30”.

Източник:

http://dokkpbdp.mvr.bg

like us